Tüzük

TÜZÜK / ANASÖZLEŞMESİ
MED ÜRETİM ve PAYLAŞIM KOOPERATİFİ

BİRİNCİ BÖLÜM: Kooperatif Unvanı ve Yeri

Madde 1: Unvan ve Yeri

(1) Kooperatifin unvanı: MED Tüketici Kooperatifi e.G.

(2) Kooperatifin merkezi: Düsseldorf

Madde 2: Amaç ve Faaliyet Konuları

Kooperatifin amacı ve hedefi;
(1) Ortaklığa dayalı ticaretin üyelere ekonomik katkı sunmak ve onlara hizmet etmektir.
(2) kooperatife ve üyelerine yönelik günlük ihtiyaçlarının daha uygun fiyatlı mal alımını
ve hizmetini ortak çalıştığı firmalarla gerçekleştirmektir.
(3) Kooperatifin faaliyet alanı;
•Emlak alım satımı, tamiri ve işletmesi,
•İhtiyaca göre tüketim ürünlerinin alım satımı yapmak,
•Kamuya ait işletmelerde,alt yapı hizmetlerinde ve konut işletmesinde hizmet vermek,
•Kendisine ait malları ve mülkü kiraya vermek,
•Kamu yararına olan sosyal, ekonomik, kültürel ve sportif faaliyetler için ortak mekanlar kiralamak ve bunları hizmete açmak,
•Üçüncü şahıs veya kurumlarla çalışma sözleşmeleri yapmak,
(4) Üye olmayanlara yönelik hizmeti genişletmek,
(5) Kooperatif faaliyetleri kapsamında olan hizmeti gerektiğinde üçüncü bir şahıs veya
kuruma devir etme yetkisine sahip olmak,
(6) Kooperatif gerektiğinde şübeler açabilir ve buna ortak olabilir.

İKİNCİ BÖLÜM: Üyelik / Ortaklık

Madde 3: Üyelik / Ortaklık
(1) Üye / Ortaklığa şı kişiler başvuru yapabilir;
a. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler,
b. Özel şirketler,
c. Kamu veya özele ait hukuki tüzel kişiler
(2) Kooperatifin işleyişine ve ortakların çıkarına hizmeti yerine getirme, ortaklığa alınmada esas alınır. Her kimki, halı hazırda benzer faaliyetlerde hizmet veren bir kooperatife üye ise veya benzer bir şirketi işletiyor ise, bu kişiler ortaklığa alınamaz.
(3) Ortaklık şu hallerde kazanılır;
a. Kooperatif Yasasının öngördüğü şartları beyan eden imzalı başvurudabulunmak,
b. Kooperatif tarafından başvurunun kabul edilmesi
(4) Yeni Üye /Ortak en kısa süre içerisinde mevcut Ortaklar Listesine(madde 16, p.2 h) kayıt edilmeli ve kendisine beyan edilmeli

 

Madde 4: Üyelik / Ortaklığın sona ermesi
Durumları aşağıda gösterilen hallerde ortaklık son bulur:
a. İstifa(madde 5) yoluyla
b. Ortaklık payının başkasına devredilmesi (madde 6)
c. Vefat(madde 7)
d. Birey veya tüzel bir kişinin vasfının sona ermesi (madde 8)
e. Ortkalığın düşürülmesi(madde 9)

Madde 5: Ortaklıkta İstifa

(1) Her Üye / Ortak Kooperatiften istifa etme hakkına sahiptir.
(2) İstifa ticari yılın sonunda işleme girer ve en az 3 ay önceden yazılı olarak yapılmalıdır
(3) Şayet kooperatifin işleyişini etkilemeyeceğine kanaat getirilmesidurumunda , her Üye / Ortak; ortaklık paylarını(madde 37)ticari yılın sonunda yazılı başvuruda bulunarak talep edebilirler.
(4) Kooperatifler Yasasına(madde 67) gore olağan şartlarda istifa hakkı her Üye / Ortak için saklıdır.

Madde 6: Ortaklık Payının Devri

(1) Her Üye/ortak kooperatifte sahip olduğu payını halı hazırda üye olan birisine veya üye olacak birisine devredebilir. Şayet payı devr alacak bir üye ise, kooperatifte bir üyenin sahip olabileceği pay sınırına göre işlem yapılır.
(2) Her Üye/ortak ortaklık payını kooperatiften istifa etmeden de devr edebilir veya azaltablir.
(3) Ortaklık payını devrı ancak kooperatıf yönetimini onayı ile olur.

Madde 7: Ölen Ortakların Durumu
Kooperatife ortak birisini ölümü durumunda ortaklık ortağın mirascıları tarafından devralınır. Birden fazla mirascının olamsı durumunda kooperatife yazılı başvuruda bulunarak ortaklığın kimin tarafından devam edileciği 6 ay içerisinde beyan edilmelidir. Ticarı yılın sonunda ortaklığın kime devredileciğine karar verilir. Mirascılar ortak bir temsilci de belirliyebilirler. Bu temsilciler genel kurulda da kimin oy kullanma hakkına sahip olacağına da karar verebilirler. Bunun için önceden yazılı başvuru yapmak gerekmektedir.
Tüzüğe (madde 9) aykırı hallerde mürascının ortaklığı devam etmesi mümkün değildir.

Madde 8: Tüzel bir kişi veya kurumun sona ermesi durumunda ortaklık
Tüzel bir kişi veya kurumun kapanması veya kaptılaması durumunda onlara ait kooperatif ortaklığı ticari yılın sonunda sona erer. Ancak onlara ait ortaklık ticari yılın bitimine kadar devam eder.

Madde 9: Ortaklığı düşürülmesi
(1) Her üyelik / ortaklık ortaklık ticari yılın sonunda şu hallerde düşürülür:
a.Tüzüğe aykırı durumlarda yapılan yazılı uyarılara rağmen bir değişiklik yapılamıyorsa, sorumluluklar yerine getirilmiyorsa,
b.Senelik bilancolarda oynama yapılmışsa veya yanlış, eksik sermaye beyanında bulunulmuşsa,
c.Kooperatife karşı sorumlulukların yerine getirilmemesi veya ihmal edilmesi sözkonusuysa,
d.Sahibi olduğu sermayeye elkonulması ve iflas edilmesi durumlarında,
e.6 ay içerisinde Kooperatife haber vermeden sahibi olunan şirketin başka bir yere taşınması durumunda,
f.Kooperatif amaçlarına aykırı hareket edilmesi durumunda

(2) Ortaklık sadece Kooperatif yönetimi tarafından düşürülür. Yürütmeye veya Yönetime üye olan birisinin görvine ancak genel kurulda verilecek kararla son verilir.
(3) Ortaklığı düşürülmek istenenelere tüzzük gereğince kendilerini savunma hakkı verilir.
(4) Ortaklığın düşürülmesi yasalara ve tüzüğe göre yapılmalı, gerçeklere göre gerekçelendirilmelidir.
(5) Ortaklığı düşürülme kararı yönetim tarafından yazılı olarak beyan edilmelidir. Yazılı beyan yapıldıktan sonra ortkalığı düşürülenler yürütme ve genel kurula katılamazlar.
(6) Ortaklığı düşürülenler, şayet genel kurul başka bir karar vermediyse, verilen karara bir ay içerisinde yürütme kuruluna yazılı itirazda bulunabilirler. Yürütme Kurulunun kendi içerisinde vereceği karar kesin ve belirleyicidir.

Madde 10: Karar / Hesaplaşma
(1) Ortaklığın düşürülmesini Kooperatifin ticari yılın sonunda yapılan genel kurulun aldığı kararlar doğrultusunda belirlenir. Bir ortaklığın askari bir zarar ile sonlanması esas alınır. Ortaklık payının devr edilmesi(maddes 6) durumu tartılışmaya açılmaz.
(2) Ortaklığı düşürülen birisi tartışamaya sebep olan ortaklık kar payı talebi, kooperatifin genel çıkarlarına ters düşmesi durumunda red edilir. Bir ortağı tartışmaya sebep olan ortaklık payı onun kooperatifteki kar oranına göre tespit edilir.
(3) Ortaklık kar payı şu hallerde ödenir:
Ortaklık süresi(ortaklığın başlamasıyla): Ödeme süresi:
<1 sene için 5 sene
<2 sene için 4 sene
<3 sene için 3 sene
<4 sene için 2 sene
<5 sene için 1 sene
>5 sene için 6 ay

Ortaklık kar payı ödeme süresi ortaklığın düşürülmesine karar verilen ticari yılın sonunda başlar. Kar payının nasıl ödenmesi gerektiğine sene sonunda yapılan bilancolara göre yapılamaz. Şayet ödeme belirlenen süreler içerisinde yapılamazsa, Federal Anayasanın(BGB) öngördüğü şekilde faizli olarak hesaplanır ve ödenir.
(4) Ortaklık kar payının ödenmesi serbestçe belirlenen miktarda, ortaklık süresine göre şöyle düzenlenir:
Ortaklık süresi: Ödeme süresi:
<1 sene için 2 sene
<2 sene için 1 sene
>ortaklığın başlaması +1 sene 6 ay

 

Bir ortak gönüllü olarak beyan ettiği ortaklık payı oranında kar payı talebinde bulunur. Bu kooperatifin yaptığı kazanc ve zarar oranına göre düzenlenir.
(5) Kooperatif ortaklığı düşürülen birisinden gerektiği hallerde, yani ortkalık süresince yerine getirilmesi gereken yükümlülükler çercevesinde, geriye dönük ödeme talebinde bulunabilir.
Ortakların Kooperatifin mal varlığı üzerinde herhangi bir talepleri ve hakları yoktur.
(6) Kooperatif bir ortağın ileride olabilecek olası bir iflası veya zararı durumunda, bu ortağın kar payını tedbir olarak ellinde tutabilir.
(7) Yukarıda belirtilen 1-4 paragraflar ortaklıktan istifa durumu için de geçerlidir.
(8) Ortaklığı düşürülen birisine yapılacak kar payı ödemesi 2 sene içerisinde zaman aşımına uğrar.

 

Madde 11: Ortakların Hakları

Kooperatife ortak olan herbirisi Kooperatifler Yasası ve Tüzüğ’ün öngördüğü şekilde kooperatifin her türlü faaliyetlerinde ve onu yapılandırmada sözhakkına sahiptir. Özellikle şu hallerde hak sahibidir:

a.Kooperatife üye olanlardan 1/10 nin yazılı başvurusu sonucu Genel Kurul’un toplanması veya halı hazırda Genel Kurul’un toplanması için çağrı yapılmış ise, kurulun gündeminde ele alınası gereken maddeler hakkında görüş beyan etmek(madde 28, paragraf 2ve 4)
b.Tüzüğün madde 28, paragraf 2ve 4 göre toplanmasına karar verlien Genel Kurula bizzat katılma veya vekaleten birisini katmak( madde 28, paragraf 5)
c.Kooperatife üye olanlardan 1/10 nin yazılı başvurusu sonucu Genel Kurul’un toplanmasını Tüzüğün madde 27ö 28 ve 29 göre talep etmek
d.Ortaklık kar payının kısmen veya tümden başka birisine yazılı olarak devr etme(madde 6)
e.Ortaklıktan istifa etme hakkını beyan etmek
f.Gönüllü olarak devr alınan ortaklık kar payınını beyan etmek
g.Tüzüğün madde 10 göre tartışma konusu olan ortaklık kar payının ödemesini telep etmek
h.Kooperatifin kar payı dağıtımı belirlemesinde hazır bulunmak
i.Genel Kurula sunulan senelik raporlar, mevcut durum ve Yürütme Kurulunun beyanları ve orada karar altına alınan tüm konular hakkında yazılı nüsha talebinde bulunmak
j.Daha fazla ortaklık payı devr alma talebinde bulunmak
k.Mevcut tüm ortaklar listesini görmek
l.Alınan kararlar hakkında hazırlanmış Denetleme Raporlarını görmek

Madde 12: Ortakların Sorumlulukları

Her ortak kooperatifin çıkarlarına karşı şu sorımlulukları yerine getirmekel sorumludur;
a.Kooperatif Yasasının belirlediği çercevede Tüzük gereği ve Genel Kurulda belirlenen kararlara uymak
b.Ortaklıktan kaynaklanan katkı payını ödemek veya Tüzüğün madde 37 göre öngörülen görevleri yerine getirmek
c.Ortak/üyenin adres, mekan, işletme ve oratklık durumunda meydana gelen herhangi bir değişikliğini kısa zamanda Kooperatife bildirilmek
d.Kooperatife ait fiyat listesi, anlaşmalar, mektuplar gibi gizli yazılı belgeleri dışarıya karşı saklı tutmak
e.Tüzüğün madde 37 de öngördüğü gibi ortkalık payını kabul etmek
f.Kooperatifin işe ve hizmetleri için Tüzügün madde 23 gereğince, Yürütme Kurulunun belirlediği her ortkalık payı başına öngörülen 25€ katkını ödemek

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kooperatifin Organları

Madde 13: Kooperatifin Organları

Kooperatifin organları şunlardır:
a.Yönetim Kurulu
b.Denetim Kurulu
c.Genel Kurul

 

A. Yönetim Kurulu

Madde 14: Kooperatifin İdaresi
(1) Yönetim kurulu tek başına Kooperatifi yönetir
(2) Yönetim kurulu; yasaların, ki özellikle Kooperatifler Yasasının öngördüğü gibi, tüzük ve içişleyişe göre çalışmalarını yürütür.
(3) Yönetim kurulu Tüzüğün madde 15 göre Kooperatife içte ve dışta temsil hakkına sahiptir

 

Madde 15: Temsiliyet
(1) Yönetim kurulundan iki kişi Kooperatifin hukuki işlemlerini yürütebilir. Denetleme Kurulu kooperatifin dışa yönelik temsiliyet hallerinde; herhangi bir yönetim üyesinin veya tüm üyelerin, Federal Anayasaya(BGB, madde 181, paragraph 2)göre birden fazla görev almalarını yasaklayabilir ve onların yetkilerini kısıtlayabilir.
(2) Yapılan anlaşmaların, verilen vekaletlerin veya benzeri yetkilerin sonlandırılması ve itiraz edilmelerine karar verilebilir.
(3) Yönetim kuruluna üye olan birisi, Kooperatif adına faaliyet yürüten bir şirketin kayıtlarına kendi isimini yazabilir. Bunun kooperatin adına yapıldığı ek olarakta beyan edilir.

Madde 16: Yönetimin Görev ve Yetkileri
(1) Yönetim kurulu üyeleri işlerinin yönetimi için gereken titizliği gösterir ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder. Üyeler, yönetim kurulundaki faaliyetleri sırasında öğrendikleri ticaret veya işletme sırlarını saklamakla yükümlüdürler. Görevden ayrılmaları durumunda dahi bu yükümlülüklere uymak zorundalar.

(2) Yönetim kurulu üyeleri özellikle şu hallerde yükümlüdürler;
a.Tüzüğün öngördüğü amaçlar çercevesinde çalışmak
b.Denetleme Kurulunun danışılarak bir içişleyiş program hazırlayıp yönetime sunmak ve yönetim üyelerinin imzasıyla karar altına almak
c.Içişleyişte planan faaliyetleri gereği gerekli personeli veya materyali temin etmek ve çalışmalara başlamak
d.Çalışma işleyişinin düzenli ve akıcı olması için gerekli mali hesapların ve defterlerin tutulması
e.Federal Anayasa’nın madde 181 göre birisini ortak/üyeliğe alınmasına karar vermek, onun ortaklık payının miktarını tüzük gereği tespit etmek
f.Kooperatifin mal varliklığı hakkında sede bir defa olmak üzere envanter yapmak ve bunu Denetleme Kuruluna bu konu hakkında bilgi vermek
g.Sona ermiş bir ticari yılın ardından en az 6 ay içerisinde Denetle Kuruluna ve Genel Kurula sunmak üzere Kooperatifin faaliyet ve hizmet raporlarını hazırlamak, Federal Resmi Gazetesinde kooperatifin yıllık bilancolarını kamuoyuna declare etmek
h.Kooperatileri Denetleme Kurumunu Genel Kurul toplantısı öncesinde gerekli kontroller için başvuruda bulunarak onları bilgilendirmek
i.Denetleme raporlarıyla tespit edilmiş eksiklikleri Kooperatileri Denetleme Kurumuna zamanında bildirmek
j.Kooperatileri Denetleme Kurumunu ihtiyaçtan doğana tüzük değişiklikleri ahkkında bilgilendirmek

(3) Yönetim kurulu gerek gördüğü hallerde danışman bilirkişiler olarak bir veya birden çok kişiyi görevlendirebilir. Bu bilirkişler yönetim toplantılarına danışman olarak katılabilirler. Ancak oy kullanma hakları yoktur.

 

Madde 17: Denetleme Kuruluna Sunulacak Rapor
Yönetim kurulu en an 6 ayda bir olmak üzere, ki bu talep durumunda erken de olabilir, Denetleme Kuruluna şunları sunmakla yükümlüdür;
a.Kooperatifin geçen işakdi boyunca yapılan çalışmalar ve alınan ara kararlar hakkında raporlar sunmak
b.Kooperatifin uyması gerek genel kaideleri, geçici sorumlulukları ve kefaletleri tespit etmek
c.Kooperatifler Yasasının madde 49 göre Kooperatifin aldığı krediler hakkında bilgilendirmek
d.İşplanı, yatırım ve gerekli sermayesi hakkında bilgilendirmek
e.Olağanüstü durumlar için bilgilendirilme yapılması ve yönetim başkanının konu hakkında bilgilendirilmesi

Madde 18: İşbölümü ve Çalışma İşleyişi
(1) Yönetim kurulu enaz 2 ve en fazla5 kişiden oluşur
(2) Şayet gönüllülük temelinde bir görevlendirme değil ise Kooperatifin Denetleme Kurulu, Yönetim kurulunu görevlendirir
Denetleme Kurulu başkanı yönetim kuruluna seçilen herbir üye için yazılı bir anlaşma yapar. Gönüllülük temelinde çalışan birisinin göreve süresi en fazla 5 senedir. Bu görevlendirme tekrarlanabilir.
(3) Yönetim kuruluna üye olan birisini göre süresinin uzatılmaması veya sonlandırılması durumunda, Denetleme Kurulu tarafından yapılan anlaşmalar bağlı kalınır. Olağanüstü durumlarda göreve son vermek ve anlaşmaları bozma Genel Kurul’da karara bağlanır. Görevin sona ermesiyle, kişin kooperatif organlarındaki tüm görevleri de sona erer.
(4) Genel Kurul; her zaman Yönetim Kurulundan birisinin görevine son verebilir.
(5) Denetleme Kurulu zaruri görülmesi durumlarında, Yönetim Kurulu üyesi olan birisini Genel Kurul toplantısına kadar geçici olarak görevlerden alabilir ve iş akdinin devamı için gerekli tedbirleri alır.
(6) Yönetim Kurul üyesiolan birisi, önceden bildirmek zuretiyle görevinden istifa edebilir. Ancak bunun gerçekleşmesi, istifa edenin yerine birinin vekaleten atanması gerçekleştikten sonra olur. Farklı ciddi bir gerekçe mevcut olursa ise bu şart aranmaz.

Madde 19: Çalışma İsteği
(1) Yönetim kurulu alınan kararlar çercevesinde çalışır. Nasıl çalışacağını iç işleyiş belirler
(2) Yönetim kurulu üyerlerin yarısından fazlasının hazır bulunduğu hallerlerde kararalma hakkı vardır. Kararlar salt çoğunlukla verilen oylarla alınır. Eşit oy verme durumunda alınan kararlar red edilmiş sayılır.
(3) Alınan kararlara ilişkin protokol tutulur ve bunlar sırasıyla numaralandırılır. Bu protokol tüm üyeler tarafından imzalanır. Daha fazlasını iç işleyiş belirler.
(4) Kooperatifi ilgilendiren konular hakkında öneri / bilgilendirme veya oylama yapılırken herhangi bir üyenin, eşinin, çocukların, yakın aile fertlerinin veya vekaleten temsil hakkına sahip birisinin çıkarları sözkonusu olacaksa, o üye veya adı geçen akrabaları oy kullanamazlar. Ancak onlar alınan karar hakkında bilgilendirilir.

Madde 20: Denetleme Kurulu Toplantılarına Katılma
Yönetim Kurulu üyeleri, şayet farklı bir karar alınmadıysa, Denetleme Kurulu toplantılarına katılma haklarına sahiptirler. Yönetim bu toplantılarda kooperatifin çalışmaları hakkında gerekli bilgileri verir. Yönetim Kurulu üyelerinin Denetleme Kurulu toplantılarında oy kullanma hakları yoktur.

Madde 21: Yönetim Kurulu Üyelerine verilen Krediler
Yönetim Kuruluna üye olan birisine, ailesine, yakınakrabalarına, reşid olmayan çocuklarına veya 3. Şahıslara kredi verme, ancak Yönetim Kurulunca alınan ve Denetleme Kurulu’nun onaylanan kararı ile olur.

B. Denetlem Kurulu

Madde 22: Görev ve Sorumlulukları
(1) Denetleme kurulu; Yönetim Kurulunun çalışmalarını denetler ve Kooperatifin çıkarlarına göre faaliyetlerde bulunur. Gerek gördüğühallerde, Yönetim Kurulu üyelerinden çalışma raporlarını, hesapları, tahvilleri, borç durumu ve benzeri durumlar hakkında bilgi talep eder.
(2) Denetleme Kurulu tüzüğün kendisine verdiği yetkiyi kullanarak; ihtiyaç duyulduğu hallerde komisyonlar kurabilir ve bunların yardımıyla Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları denetletir. Bu komisyonların masarafları kooperatifin geliierlerinden karşılanır. Denetleme Kurulu ayrıca komisyonların kaç kişiden oluşacağına da karar verir. Bir komisyon en az 3 kişiden oluşur. Komisyon üyelerinin en yarısının ve karar velirken en az 3 kişinin hazır olması gerekmektedir. Bununla ilgili düzenleme tüzüğün madde 25 de belirlenmiştir.
(3) Denetleme Kurulu; senelik ve mevcut durum raporlarını ve yönetim tarafından sunulan önerileri denetler. Kooperatifin senelik kar veya zarar durumlarını denetledikten sonra ortaklık hisse payının miktarını tespit edip Genel Kurula sunar.
(4) Denetleme Kurulu; Genel Kurula sunulacak raporların sonuçlarını kapsayan konuşma metnini hazırlar.
(5) Denetleme Kurulu; kendi görev,çalışma ve içişlleyiş esaslarını belirler. Yönetim Kurulu üyelerinin dinlenilmesi için üyelerini yazılı bilgilendirir.
(6) Denetleme Kurulu Üyeleri Kooperatifi temsil yetkisi kaygısı ve sorumluluğu ile çalaışmalarını yürütür. Denetleme Kurulu Üyeleri, kooperatifin üyeleri, müşterileri, çalışmaları ve sırlarını dışarıya karşı korumakla yükümlüdürler. Bu yükümlülükleri üyelik son bulduktan sonra da devam eder.
(7) Denetleme Kurulu Üyeleri; Kooperatifin ortaklık kar payından talepte bulunamazlar.
Şayet kar payı verilecekse, bunu nasıl olunacağına Yönetim Kurulu karar altına alarak Denetleme Kurulana sunar. Bu tüzüğün madde 23, parafraf 1 göre belirlenmiştir. Ayrıca bu kar payının verilmesine Genel Kurulda karar verilir.

Madde 23: Denetleme ve Yönetim Kurulunun Ortak Toplanması
(1) Yönetim Kurulu ile Denetleme kurulu birlikte danışarak, ancak ayrı olarak şu durumlara karar veriler;
a.Kooperatifin temel çalışma ilkelerinin tespit edilmesine
b.Tüzüğün madde 30 göre Genel Kurulun sorumluluk sahasına girmeyen alanlarda Tüzüğün madde 2 öngördüğü çalışmalara
c.Konut Yasasına göre arsa ve bina alımı, inşaatı ve tamiri, ortak/üyelerin katkı payı oranlarının tespitlerine
d.Kooperatifin kurulması esnasında,ki özellikle maliyetleri 50 bin euro üzerinde olan hizmet, kira ve benzeri anlaşmalar için hukuki düzenlenmede bulunmaya
e.İlgili oda ve kurumlara üye olmaya
f.Genel Kurulun yapılacağı yer ve tarihi belirlemeye
g.Tüzüğün madde 39 göre sermayenin nasıl kullanılacağına
h.Şübelerin açılıp ve kapanmasına
i.Tüzüğün madde 22, paragraf 8 göre Denetleme Kurulu üyelerine verilecek maaşın tespitine
j.Temsiliyetin hazırlanmasına
k.Tüzüğün madde 43 göre ortaklık tespit edilmiş kar payının ödenmesine
l.Ortaklı/üyelik aidat miktarının tespitine
m.Tüzüğün madde 37, paragraf 5 göre yıllık kar payının faiz oranın tespitine
(2) Ortaklaşa düzenlenecek toplatılara çağrıyı Denetleme Kurulu başkanı yada onun yardımcısı yapar. Bu Tüzüğün madde 25, paragraf 4 göre yapılır.
(3) Ortaklaşa düzenlenecek toplatıları Denetleme Kurulu başkanı yada onun yardımcısı yapar.
(4) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, her iki organın üyelerinin yarısından fazlası toplantı esnasında hazır bulunmaları durumlarında, karar alma yetkisine sahiptirler.
(5) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin çoğunlukta bulunmadığı durumlarda yapılan başvurular red edilir.
(6) Tüzüğün madde 19, paragraf 3 göre alınan ortak kararlar hakkında yazılı tutanaklar tutulur.

Madde 24: Denetleme Kurulunun Tespiti ve Seçimi
(1) Genel Kurulça belirlenen Denetleme Kurulu en az 3 en fazla 5üyeden oluşur. Çalışma süreleri 5 senedir.
(2) Oy kullanma hakkına sahip her üye Denetleme kuruluna aday olanların seçimi tek tek oylama hakkına sahiptir. Bu seçimin düzenlenmesi Tüzüğün madde 33, paragraf 3-5 göre yapılır.
(3) Denetleme kuruluna seçilmiş birisinin görevi seçimin yapıldığı Genel Kurulun sonunda başlar ve 5 senelik çalışma peridonun sonunda yapılacak Genel Kurul ile son bulur. 5 seneden sonra bir üyeliğin devamına Genel Kurul karar verir ve eski bir üyenin yeniden seçilmesi mümkün olabilir.
(4) Denetleme kurulu üyesi olan birisini 5 senelik süreden önce görevinden ayrılması durumunda, mevcut üyeler Genel Kurulda yedek br üyenin seçimi yapılıncaya kadar, çalışmalarına devam eder. Seçilen yedek üye geriye kalan period için görev üstlenir. Şayet Denetleme Kurulu üyelerinin sayısı 3ten az olduğu durumlarda Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapılır.
(5) Yönetim Kurulundaki görevlerine son vermiş ve istafa etmiş bir üye Denetleme kuruluna seçilebilir.

Madde 25: Görevlendirme , Karararlaştırma
(1) Denetleme kurulu üyeleri; seçimi takiben yapacakları ilk toplantıda aralarından bir
Başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda ikinci başkanın, onunda bulunmadığı zamanlarda zorunlu aylık toplantının yapılmasıyla sınırlı olmak üzere görev bölümü toplantısında belirlenen en yaşlı üyeninden çağrısı ile toplanır.
(2)Kararlar toplantıda bulunanların ve kullanılan geçerli oylar çoğunluğu ile alınır. Çekimser ve geçersiz oylar sayılmaz. Oylamanın eşit olması durumunda başvuru geçersiz ilan edilir. Bu seçimin düzenlenmesi Tüzüğün madde 33 göre yapılır.
(3)Denetleme Kurulunun çağrı üzerine, şayet başkan veya başkan yardımcısı tarafından daha önce karar altına alınmış ve herhangi bir üye karşı çıkmamış ise, üyeler açil durumlar için elektronik iletişim araçlarını kullanarak karar verme hakkına sahip olabilirler.
(4)Denetleme Kurulu toplantıları en az 3 ayda bir yapılır. Toplantını gündem maddeleri kooperatifin ihtiyaçlarına göre tespit edilir. Ayrıca Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının talebi üzerine de toplantıya çağrı da bulunur.
(5) Alınan kararlar tarih ve numara sırasıyla kooperatif defterlerine, tutanaklara işlenir. En az iki üyenin isimleri yazılarak imzalanır.
(6) Kooperatifi ilgilendiren konular hakkında öneri / bilgilendirme veya oylama yapılırken herhangi bir üyenin, eşinin, çocukların, yakın aile fertlerinin veya vekaleten temsil hakkına sahip birisinin çıkarları sözkonusu olacaksa, o üye veya adı geçen akrabaları oy kullanamazlar. Ancak onlar alınan karar hakkında bilgilendirilir.

 

B. Genel Kurul

Madde 26: Genel Kurul
Kooperatife üye olanların menfaatlerinin sınandığı en yetkili organ Genel Kurul‘dur.
(1) Üyeler kendi haklarını şahsen kullanırlar
(2) Her üyenin bir oy hakkıa sahiptir
(3) Oy kullanamayacak durumda olanlar, tüzel şahıs ve kurumlar temsil yetkisi verilmiş vekalet sahipleri tarafında oy kullanabilirler
(4) Yine oy kullanmayetkisine sahip şirketler ve kurumlar temsil yetkisi verilmiş vekalet sahipleri tarafında oy kullanabilirler(Kooperatifler Yasası madde 43, paragraph 5). Vefat etmiş bir üye için tayin edilen vekil oy kullanabilir(madde 7). Vekalet sahibi olan birisi en fazla 2 üye için vekalet hakkına sahiptir. Vekalet sahibi; Kooperatifin üyelerini, üye olan birisini eşini, anne-babasını, çocuklarını veya kardeşlerini temsil eder. Şirket ve kurum temsilcisi olarak oy kullanma hakkı talebinde bulunanlar (madde 9, paragraf 5) vekil olarak atanamazlar.
(5) Oy kullanmaya vekil tayin edilmiş olanlar bunu Genel Kurulu yazılı olarak başvurmalıdırlar. Vekaleti ıspatlamaları gerekiir.
(6) Üyeliği sona ermiş, hakkında karar verilmiş, kooperatifin alacağı olan birisini temsilen hiç kimse bu türkişlerin adına oy kullanamaz.

Madde 27: Süre ve Yer
(1) Genel Kurul, ticari yılın başlamasını takiben ilk 6 ay içerisinde olağan şekilde toplanır.
(2) İhtiyaç halinde çağrı yapıldığı zaman Olağanüstü Genel Kurulun toplanmasına gidilir.
(3) Yönetim ve Denetleme Kurulu başka bir yer göstermediği sürece (madde 23, paragraph 1), Genel Kurul Kooperatif merkezinin kayıtlı olduğu yerde yapılır.

Madde 28: Çağrı ve Gündem
(1) Genel Kurul; Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile toplanır. Şayet tüzükten kaynaklı bir durum veya Kooperatiflerden sorumlu kurumun talebi sözkonusu ise, Denetleme Kurulu da toplanma çağrısında bulunabilir.
(2) Mevcut üyelerin 1/10 nin talep etmeleri ve gerekçelerini yazılı bildirmeleri durumlarda, Genel Kurul toplanmak zorundadır.
(3) Genel Kurul; üyelerini en az2 hafta önceden yzılı olarak toplanmaya çağırır. Bu çağrıda toplantının gündemi ve alınacak kararlar da beyan edilmelidir.
(4) Gündemin içeriğini toplantıya çağıran yetkili merci belirler. Şayet mevcut üyelerin 1/10 nin talep etmeleri ve gerekçelerini yazılı bildirmeleri ile toplantı gerçekleşiyorsa, bunun da mutlaka toplantıya çağrı metninde beyan edilmesi gerekir.
(5) Toplantı çağrısında ele alınması gereken kooperatif işleri toplantıya kadar olan 1 haftalık zaman diliminde tespit edilip belirlenilmemiş ise, bunlar hakkında Genel Kurulda karar alınamaz. Ancak gündeme alınacak konuların tespit edilmesitalebi ve Olağanüstü Genel Kurul çağrısı istisnai olarak karara bağlanabilir.
(6) Karar altına alınması şart koşulmayan konular hakkında önceden bildirimde bulunmak şart değildir.
(7) Yukarıdaki 3. ve 5. paragraflarda belirtilen hususlar,eğer yazılı toplanma çağrısının başlangıçından 2 gün önce posta verilmesi durumunda, çağrıya eklenmiş gibi işlem görür.

Madde 29: Divanı Seçimi
Genel Kurul toplantısı Genel Kurul başkanı veya onun yardımcısı tarafından yönetilir. Genel Kurul bu görevi Yönetim Kurulundan birisine veya herhangi bir üyeye veya Kooperatiflerden sorumlu kurumun temsilcisine de verebilir. Seçilen bir genel kurul başkanı ile kararlaştırılacak sayıda sekreter üye ve gerektiğinde oy toplayıcı üye seçilir.

Madde 30: Kararların Alınması

Genel kurulun toplantısında Kooperatifler Yasasının ve Kooperatif Tüzüğünün öngördüğü şu hallerde karar alabilir;
a.Kooperatifin tüzüğünün değitirlimesine
b.Kooperatifin kapatılmasına
c.Alınan kapatılma kararına göre Kooperatifin çalışmasına devam etmesine
d.Yasaların öngördüğü çercevede Kooperatifin küçültülmesine, bölünmesine ve şeklin değişimine
e.Kooperatif odaları ve benzeri kurumlardaki üyeliklerinin sona erdirilmesi
f.Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin görevlerine son vermesine
g.Yıllık faaliyet raporlarının okunması, bilancoların düzenlenmesi, ortaklık kar payının tespit edilmesi
h.Yönetim ve Denetleme Kurulunu görevden alması
i.Denetleme Kuruluna üye seçimine ve ona verilecek maaşın tespitine(Tüzük, madde 22, paragraf 8)
j.Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin kooperatiften uzaklaştırmalarına
k.Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin görev alanlarını ve çalışmalarını takip etmek
l.Kredi oranının tepit edilmesine (Kooperatifler Yasası, madde 49)
m.Kooperatifin temel kapsamındaki çalışmaları düzenlemek ve genişletmek (Tüzük, madde 2)
n.Acilen Yönetimi görevdenalak(Kooperatifler Yasası, madde 40)
o.Yasal fonlarını kullanmak(Tüzük, madde 38)
p.Ödeme şekillerini tepit etmek (Tüzük, madde 37, paragraf 2)

Genel Kurulda ayrıca ele alınacak konular:
-Yönetim faaliyet raporlarının okunması
-Denetleme Kurulu raporların okunmas
-Koopratifler Yasasının madde 59 göre yapılan denetleme raporların okunması

Madde 31: Çoğunluğun Aranması
(1) Genel Kurul toplantısında alınan kararlar salt çoğunlukla ve kullanılan geçerli oylarla alınır, şayet kanunen bu işlem farklı bir şekilde belirlenmemişse
(2) Salt çoğunluk en az ¾ kullanılan oylardan oluşmak zorundadır(madde 30, a.,g.)
(3) Yasaların öngördüğü çercevede Kooperatifin kapatılmasına,küçültülmesine, bölünmesine ve şeklin değişimine karar verilmeden önceKooperatifleri Denetleme Kurumundan bir bilirkişin dinlenmesi. Yönetim bunun için Gel Kurul toplantısı öncesinden bir bilirkişi talebinde bulunmak zorundadır.

Madde 32: Görevden Alınma
(1) Hiç kimse kendisi veya görevden alınma kararı verilen bir üye için oy kullanamaz
(2) Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ayrı ayrı yapılacak oylamalarla yapılır. Bu kurul üyelerini oy kullanma hakları yoktur

Madde 33: Seçimler ve Oy Kullanma
(1) seçimler ve oy kullanma açıkta el kaldırma veya oy pusulasıyla gerçekleşir. Yönetimve Dnetleme Kurulunun talebi üzerine oylamalar gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Kullanılar oyların en az ¼ geçerli olmak zorundadır.
(2) Oylamada sadece geçerli oylar kabul edilir. Eşit ve geçersiz oylar sayılmazlar. Pata durumunda kura çekilirek karar verilir.
(3) Seçimler oy pusulasıyla gerçekleşiyorsa, her seçmen aday sayısı kadar oy verme hakkına sahip olur. Oy pusulalarında isimleri en çok işaretleneler seçilir.
(4) Eğer seçimler açıktan el kaldırma ile yapılıyorsa, her aday için seçmenlerin yarısından fazlasının el kaldırması yeterli görülür. Eşit oran oy alınması durumda tekrar el kaldırma talebinde bulunur.
(5) Seçilmişler Kooperatif huzurunda seçildiklerini kabul ederek görev üstlenirler.

Madde 34: Bilgi edinme hakkı
(1) Genel Kurul toplantısına katılan her üye Kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir. Şayet gündemde yer almayan hususlar hakkında bilgi talebi varsa, bu Yönetim veya Denetelem Kurulu üyelerince yerine getirilir.
(2) Bilgi verme şu hallerde verilmez;
a.Kooperatifin ticari olarak çıkarlarının zedelenmesi sözkonusu olacaksa
b.Vergileri ilgilendiren konular ise
c.Gizliliği zedeleyecek bir durum mevcut ise
d.3. Şahısları ilgilendirecek bilgiler talep ediliyora
e.Yönetim Kurulu üyeleriyle veya kooperatif çalışanlarıyla yapılan bir anlaşma varsa
f.Genel Kurul toplantısının yersiz bir şekilde uzamasına sebep olacak bir yazının okunması durumu varsa

Madde 35: Belgelerin Düzenlenmesi ve Protokol Tutulması
(1) Genel Kurul toplantısında alınan kararların delil olarak toplanması ve sırasıyla numaralandırılması
(2) Yer,tarih,divan başkanının ismi, oy kullanma şekli ve sonuçlarının ve alınan karaların yazıldığı Protokolün en az 2 hafta içerisinde hazırlanması gerekir. Bu protokol divan başkanı, sekreter yönetim üyeleri tarafından imzalanmalıdır.
(3) Kooperatifler Yasasının madde 47, paragraf 3dikkat edilmelidir
(4) Hazırlanan Protokol diğer tüm belgelerle birlikte saklanmalı, talep edildiği zaman her kooperatif üyesini görmesine veya bir nüshasının verilmesine müsade edilmelidir.

Madde 36: Oda Temsilcilerinin Katılımı
Kooperatif Denetleme kurumların temsilcileri Genel Kurul toplantısa tatılabilirler.

DÖRDÜNÇÜ BÖLÜM: Kooperatif Sermayesi ve Miktarı

Madde 37: Ortaklık Katkı ve Kar Payı
(1) Ortaklık katkı payı 10 bin Euro dur
(2) Her ortak öngörülen ortaklık katkı payını kabul etmek zorundadır. Ortaklık katkı payı hemen ödenir. Yönetim ödemeleri taksit olarakta düznleyebilir. Buna göre ilk 3 ay içerisinde en az 10% oranında ödeme yapılmalıdır. Geriye kalan ödemelerin nsaıl olunacağına Genel Kurul toplantısında karar verilir. Son ödemeler yapılıncaya kadar, elde edilen ortaklık kar payından borçlu olan üyeye ödeme yapılır.
(3) Kooperatifin onayı ile bir üye bir ortaklık katkı payı daha alabilir. Ancak bu ilk katkı payının tümden ödenmesi yapıldıktan sonra mümkün olur. Daha fazla katkı payı talebi için aynı kriterler geçerlidir.
(4) Tespit edilen ortaklık kar payı üyelere ödenir.
(5) Kooperatifler Yasaının madde 21 a, paragraf 2 göre düzenlenen ortaklık kar payı senelik 2% faiz oranına tabi tutulur. Denetleme ve Yönetim Kurulu bu faiz oranını artırabilirler. Ortaklık kar payı ödemesi senelik kar-zarar bilancoları yapıldıktan sonra hesplanır.
(6) Ortaklık kar payı, üyelik devam ettiği süre boyunca kooperatif tarafından kullanılır. Ödenmemiş bir borçlanmaya karşı bir üye talepte bulunamz.
(7) Haciz edilmiş bir ortaklık kar payı talep edilemez ve başkasına devr edielemez. Kooperatif bunu ödemeye zorlanamaz. Bunun tüzüğün madde 10 geçerlidir.
(8) Kooperatif yurt içinde ve dışında kamu yararına ve sosyal faaliyet yürüten bir kuruma gelirlerinin 10% nu bağışlayabilir.

Madde 38: Kanuni Yedek Sermaye Payı
(1) Kanuni yedek sermaya payı; bilnacolarda oluşan açıkları kapatmada kullanılır
(2) Kanuni yedek sermaya payı; senelik kar payının 10% olarak belirlenir. Olası kar ve zarar durumlarında, buna ek olarak en az 5% olarak öngörülen kooperatifin azgari kar payına ulaşmadığı veya 25% aştığı hallere göre de düzenleme yapılır.
(3) Kanuni yedek sermaya payının nasıl kullanılacağına Genel Kurulda karar verilir.

Madde 39: Farklı Yedek Sermaye Fonları
Kanuni yedek sermaya payı fonu; senelik kar payının 10% olarak belirlendikten sonra olası kar ve zarar durumlarında, buna ek olarak en az 5% olarak öngörülen kooperatifin azgari kar payına ekleneceği beyan edilir. Ayrıca daha farklı yedek sermaye payı fonları da oluşturulabilir.
Bu fonların nerelerde kullanılacağına Yönetim ve Denetleme Kurullarının ortaklaşa karar verir(Tüzük madde 23, paragraf 1, fıkra g). Genel Kurul ise bu fonların bilanco açıkları için kullanıp kullanılmamasısa karar verir (Tüzük madde 45)

Madde 40: Ek Ödemeler
Kooperatifin iflası durumunda dahi ortaklar ek ödemelerde bulunamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM: Kooperatif Hesapları

Madde 41: Takvim Yılı
Kooperatifin hesap dönemi takvim yılıdır. İlk faaliyete geçildiği yıldaki hesap dönemi kooperatifin kurulduğu tarihten başlar

Madde 42: Yıllık Bilançolar ve Mali Durum
(1) Yönetim Kurulu yasaların öngördüğü şekilde, mali yılın bitimini takip eden 6 ay içerisinde Kooperatifin senelik mali raporlarını hazırlamakla yükümlüdür.
(2) Yönetim Kurulu yasaların öngördüğü şekilde, hazırladıkları Kooperatifin senelik mali raporlarını Denetleme Kuruluna sunmakla yükümlüdür.
(3) Yönetim Kurulunca hazırlanan Kooperatifin senelik mali raporu ve Denetleme Kurulunun da raporuyla birlikte Genel Kurul Toplantısna, ortaklara ve ilgili sorumlu merciilere sunulmak üzere hazırlanır.
(4) Denetleme Kurulu yasaların öngördüğü şekilde hazırladığı raporunu Genel Kurula sunmakla yükümlüdür. (Tüzük madde 22, paragraf 4).
(5)Hazırlanan Yıllık Çalışma ve Durum Raporlar; Kooperatifleri Denetleme kurumuna sunulmak zorundadır.
(6) Federal Ticari Yasasının(HGB; madde 326, 327,339) öngördüğü gibi hazırlanan yıllık raporlar ve Denetle Kurulu raporları, Genel Kurul Toplantısından sonra bir sene içerisinde Federal Elektronik Ticari Gazetesinde kamuoyuna beyan edilir.

Madde 43: Ortaklık Kar Payı
(1) Yönetim ve Denetleme Kurulları düzenledikleri bilançolara göre ne kadar kar payının ortaklara ödeneceğine karar verirler. Ortakların ödenmesi kararalaştırılan bu kar payına itiraz hakları vardır.
(2) Kar payı ortaklara ödeninceye kadar Kooperatifin 100% kar payı olarak kalır.

Madde 44: Yıllık Kar Payının Kullanımı
(1) Tüzük ve kanununun öngördüğü şekilde yıllık kar payının nasıl ödeneceğine Genel Kurul toplantısında karar verilir. Ortaklara ödenecek kar payı, ortağın kooperatife olan borçları veya ödemeleri sona eriyenceye kadar, ortakları payı olarak saklı kalır.
(2) Ortaklar; ortaklık şartları gereği yükümlü oldukları katkı payını ödemeyenlerin kar payları kooperatife devr edelir. Bu aynı zamnada kooperatifin diğer ticari işlerden elde ettiği kar veya zarariçin de geçerlidir. Kooperatif yönetimi dever alınan bu kar paylarını nasıl değerlendireceklerine karar verir.

 

Madde 45: Yıllık Zarar/Açık Payının Kapatılması
(1) Kooperatifin yıllık zarar veya açıklarının nasıl dengleştirileceğine Genel Kurul Toplantısında karar verilir.
(2) Senelik açıklar başka yeni bir fatura olarak düzenlenmemişse, bu açıklar ortaklara ödenecek olan kar paylarından kesilerek veya farklı tedbirlere başvurularak kapatılılmaya çalışılır.
(3) Açıkların kapatılması için tüm ortaklara ödenecek olan kar paylarının dengleştirilmesi, ortakların pay oranlarına göre ve ortaklığın başlangıcı gözönünde bulundurulacak şekilde belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM: Kooperatifi Tasfiye ve Kapatma

Madde 46:
Kooperatifin kapatılmasına karar verildikten sonra mal varlığının ve ortaklara ödeneck ortaklık paylarının nasıl dağıtılacağı ilgili kanunca düzenlenmiştir.

YEDİNCİ BÖLÜM: Tasfiyenin Beyanı

Madde 47: Tasfiyenin Beyanı
(1) Tasfiye işlerinin beyanını kooperatife ait yürütme tarafından yapılır. Yürütme adına bu beyanı verenlerin isimleri de verilir.
(2) Tasfiye Beyanı; kanun ve tüzüğün öngördüğü şekilde Köln’de yerel WAZ gazetesinde ilan verilerek kamuoyuna beyan edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM: Görevli Mahkeme

Madde 47: Görevli Mahkeme
Kooperatif ile ortaklar arasındaki zorunlar çözmek için görevli mahkemeler, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Sulh ve Eyalet Mahkeme‘leridir.

 

Düsseldorf, 06.06.2016